Prawa autorskie i wyłączenie odpowiedzialności

Firma Bioventus LLC udostępnia tę witrynę internetową jedynie w ogólnych celach informacyjnych. Firma Bioventus zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikowania lub uzupełniania treści w tej witrynie w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn bez powiadomienia.

Jeśli nie podano inaczej, oznakowanie produktu dotyczy kraju widocznego w tej witrynie. Przedstawione produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach lub mogą być znane pod inną nazwą. Wskazania dotyczące stosowania mogą się różnić między krajami. Przed użyciem należy zawsze zasięgnąć porady miejscowego lekarza i/lub przeczytać ulotkę informacyjną. Informacje dotyczące produktu i odpowiedzi na pytania można uzyskać w centrum obsługi klienta. Informacje przedstawione w tym miejscu nie zastępują opieki medycznej. W razie podejrzenia problemów ze zdrowiem należy zasięgnąć porady lekarza.

Firma Bioventus nie wydaje żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień dotyczących dostępności, dokładności, aktualności lub kompletności tej witryny i jej zawartości. Firma Bioventus nie odpowiada za żadne szkody ani obrażenia ciała wynikające z dostępu lub braku dostępu do tej witryny, jak również wynikające z korzystania z informacji zamieszczonych w tej witrynie.

Zawartość tej witryny stanowi własność firmy Bioventus lub jest przez nią kontrolowana. Chronią ją stosowne przepisy prawa autorskiego oraz prawa ochrony znaków towarowych. Zawartość można pobierać wyłącznie do użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Modyfikacje i dalsze powielanie tej zawartości jest niedozwolone bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody firmy Bioventus. W przeciwnym wypadku nie wolno kopiować ani używać w żaden sposób tej zawartości.

Jeśli ta witryna jest powiązana z innymi witrynami, firma Bioventus nie udziela żadnych rekomendacji ani nie ponosi odpowiedzialności w związku z zawartością takich innych witryn. Firma Bioventus nie odpowiada za żadne szkody ani obrażenia ciała wynikające z zwartości jakichkolwiek innych witryn.

Jeśli firma Bioventus nie stwierdzi inaczej na piśmie, wszystkie komunikaty przesyłane przez użytkownika do tej witryny lub w inny sposób do firmy Bioventus nie mają charakteru poufnego. Firma Bioventus nie jest zobowiązana do powstrzymywania się od ich powielania, publikowania lub używania w jakikolwiek inny sposób lub do jakichkolwiek celów. Bioventus może swobodnie korzystać z zawartości takich komunikatów, w tym z wszelkich pomysłów, wynalazków, koncepcji, technik lub specjalistycznej wiedzy, które ujawniono w tych komunikatach, do dowolnych celów, w tym do opracowywania, wytwarzania i/lub wprowadzania do obrotu towarów lub usług.

Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona.
© 2020 Bioventus LLC.