Copyright a odmietnutie zodpovednosti

Spoločnosť Bioventus LLC poskytuje túto internetovú lokalitu len na poskytovanie všeobecných informácií. Spoločnosť Bioventus si vyhradzuje právo odstrániť, zmeniť alebo doplniť obsah tejto lokality kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez akéhokoľvek oznámenia.

Pokiaľ nie je uvedené inak, dokumentácia k výrobkom je určená pre krajinu zobrazenú na tejto webovej lokalite. Zobrazené výrobky nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo môžu byť známe pod iným názvom. Indikácie na použitie sa v jednotlivých krajinách môžu líšiť. Pred použití sa musíte vždy obrátiť na miestneho zdravotníckeho odborníka a/alebo si prečítať príbalový leták. Ak potrebujete pomôcť získať informácie alebo odpovede na otázky týkajúce sa výrobku, obráťte sa na služby zákazníkom. Tu uvedené informácie nie sú náhradou lekárskej starostlivosti. Ak máte zdravotné ťažkosti alebo podozrenie na ne, poraďte sa so svojím zdravotníckym odborníkom.

Spoločnosť Bioventus neposkytuje nijaké vyhlásenia ani záruky, pokiaľ ide o dostupnosť, presnosť, aktuálnosť alebo úplnosť tejto lokality alebo jej obsahu. Spoločnosť Bioventus nebude zodpovedná za akékoľvek škody alebo poranenia v dôsledku vášho prístupu alebo nemožnosti prístupu na túto lokalitu alebo vášho spoliehania sa na akékoľvek informácie na tejto lokalite poskytované.

Obsah tejto lokality je vlastnený alebo kontrolovaný spoločnosťou Bioventus a je chránený podľa príslušných zákonov o autorskom práve a ochranných známkach. Obsah si môžete stiahnuť len na vaše osobné použitie na nekomerčné účely, žiadne zmeny alebo ďalšie reprodukovanie obsahu však nie sú povolené bez výslovného predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Bioventus. Inak sa obsah nesmie žiadnym spôsobom kopírovať ani používať.

Ak je táto lokalita prepojená s inými lokalitami, spoločnosť Bioventus neschvaľuje ani nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah týchto iných lokalít a spoločnosť Bioventus nebude zodpovedná za akékoľvek škody alebo poranenia, ktoré vzniknú na základe obsahu akejkoľvek inej lokality.

Pokiaľ nie je spoločnosťou Bioventus písomne uvedené inak, akákoľvek komunikácia zaslaná spoločnosti Bioventus prostredníctvom tejto lokality alebo inak nemá dôverný charakter a spoločnosť Bioventus nemá povinnosť zdržať sa jej reprodukovania, publikovania alebo iného použitia akýmkoľvek spôsobom a na akékoľvek účely. Spoločnosť Bioventus môže voľne používať obsah pochádzajúci z akejkoľvek takejto komunikácie, vrátane akýchkoľvek myšlienok, invencií, konceptov, techník alebo znalostí v nej uvedených, na akékoľvek účely vrátane vývoja, výroby a/alebo marketingu výrobkov alebo služieb.

Všetky ochranné známky sú uznané.
© 2020 Bioventus LLC.