V priamom porovnaní s prípravkom Synvisc-One®,‡4 bol DUROLANE z hľadiska zmiernenia bolesti účinnejší.

: V rámci štúdie úrovne 1 dochádzalo k podstatne väčšiemu zníženiu skóre bolesti na vizuálnej analógovej stupnici (VAS) po 3 a 6 mesiacoch v prípade prípravku DUROLANE v porovnaní s prípravkom Synvisc-One (hylán G-F 20) (p<0,001).4

DUROLANE preukázal:

  • O 41 % nižšie skóre bolesti VAS po 6 mesiacoch v porovnaní s prípravkom Synvisc-One (hylán G-F 20).
  • Len DUROLANE zachoval podstatné zníženie v porovnaní s východiskovou hodnotou po 6 mesiacoch.

U niektorých pacientov bola aplikovaná liečba v režime troch injekcií prípravku Synvisc®. Režim troch injekcií prípravku Synvisc je ekvivalentný jednej injekcii prípravku Synvisc-One.

Synvisc a Synvisc-One sú registrované ochranné známky spoločnosti Genzyme Biosurgery.

 

Oddialenie náhrady kolena

Spätná analýza 50 349 pacientov v USA preukázala, že injekcie kyseliny hyalurónovej zvýšili dobu do chirurgického zákroku úplnej náhrady kolena v závislosti na cykloch liečby.9 U pacientov, u ktorých sa aplikovalo ≥ 5 cyklov liečby kyselinou hyalurónovou, sa chirurgický zákrok úplnej náhrady kolena oddialil o 3,6 rokov.9

Druhá spätná analýza 224 pacientov* v Španielsku preukázala, že liečba prípravkom DUROLANE zvýšila dobu do chirurgického zákroku u všetkých pacientov až 1,5-krát – o 1093 dní v prípade liečby prípravkom DUROLANE v porovnaní s 694 dňami bez nej.10

*TU dvesto dvoch pacientov bola aplikovaná liečba prípravkom DUROLANE v porovnaní s 22 pacientmi, ktorým DUROLANE nebo aplikovaný.

V priamom porovnaní so steroidovými injekciami,*2 poskytol prípravok DUROLANE dlhšie zmiernenie bolesti.

V rámci štúdie úrovne 1:

  • Sa preukázalo, že prípravok DUROLANE po 6 týždňoch nemá nižšiu účinnosť ako steroid.
  • Boli výsledky priaznivejšie pri prípravku DUROLANE z dôvodu zníženia skóre bolesti, funkcie a stuhnutosti WOMAC v 12. až 26. týždni.
  • Sa dosiahlo podstatného zníženia skóre bolesti WOMAC od východiskovej hodnoty do 26. týždňa pri porovnaní prípravku DUROLANE so steroidom.

Veľkosti účinku pri doménach WOMAC s 95 % intervalmi spoľahlivosti počas zaslepenej fázy štúdie.

Primárnym výsledkom bol podiel respondentov so skóre bolesti WOMAC definovaným ako najmenej 40 % relatívne zlepšenie a 5-bodové absolútne zlepšenie oproti východiskovým hodnotám po 12 týždňoch

 

Podstatné zlepšenie kvality života

Jedna injekcia prípravku DUROLANE podstatne zlepšila všetky parametre skóre výsledkov kolena a osteoartrózy (KOOS) už o 2 týždne a toto zlepšenie pretrvávalo počas až 24 týždňov.5