Ve srovnání přímo s přípravkem Synvisc-One mírnil přípravek DUROLANE bolest účinnějiCompared directly to Synvisc-One, DUROLANE reduced pain more effectively.‡4

V randomizované studii bylo snížení hodnot bolesti podle vizuální analogové stupnice (VAS) po 3 a 6 měsících s přípravkem DUROLANE výrazně vyšší ve srovnání s přípravkem Synvisc-One (hylan G-F 20) (p < 0,001).4

Přípravek DUROLANE:

  • vykazoval o 41 % nižší hodnoty bolesti VAS po 6 měsících oproti přípravku Synvisc-One (hylan G-F 20),
  • pouze přípravek DUROLANE udržel výrazné snížení oproti počáteční hodnotě po dobu 6 měsíců.

Někteří pacienti byli léčeni přípravkem Synvisc® v režimu tří injekcí. Režim tří injekcí přípravku Synvisc je ekvivalentní k jedné injekci přípravku Synvisc-One.

Synvisc a Synvisc-One jsou registrované ochranné známky společnosti Genzyme Biosurgery.

 

Oddálení náhrady kolenního kloubu

Retrospektivní analýza 50 349 pacientů ve Spojených státech amerických ukázala, že injekce kyseliny hyaluronové prodloužily čas do celkové chirurgické náhrady kolenního kloubu způsobem závislým na průběhu léčby.9 U pacientů, kteří obdrželi ≥ 5 dávek kyseliny hyaluronové, byla celková chirurgická náhrada kolenního kloubu odložena o 3,6 roku.9

Druhá retrospektivní analýza 224 pacientů ve Španělsku ukázala, že léčba pomocí přípravku DUROLANE prodloužila čas do operace u všech pacientů až 1,5krát – 1 093 dnů pří léčbě přípravkem DUROLANE oproti 694 dnům bez ní.*10

*Dvě stě dva pacientů bylo léčeno přípravkem DUROLANE oproti 22 pacientům, kteří přípravek DUROLANE neobdrželi..

Ve srovnání přímo s injekcemi steroidů ulevoval přípravek DUROLANE od bolesti na delší dobu.2

Ve studii 1. úrovně:

  • přípravek DUROLANE byl prokázán jako noninferiorní vůči steroidům po 6 týdnech;§
  • přípravek DUROLANE vykazoval lepší výsledky ve snižování indexu bolesti WOMAC a v hodnotách funkce a ztuhlosti mezi 12. a 26. týdnem;
  • po 26 týdnech bylo u přípravku DUROLANE ve srovnání se steroidy dosaženo výrazného snížení indexu bolesti WOMAC oproti počáteční hodnotě.

Velikosti účinku pro domény WOMAC s 95% intervalem spolehlivosti v zaslepené části studie.

§Primárním výstupem byly hodnoty indexu bolesti WOMAC podle respondentů, definované alespoň 40% relativním zlepšením a 5bodovým absolutním zlepšením po 12 týdnech oproti počátečním hodnotám.

 

Podstatně lepší kvalita života

Jediná injekce přípravku DUROLANE výrazně zlepšila všechny hodnoty skóre výsledku kolenní osteoartrózy (KOOS) již po 2 týdnech a tato zlepšení přetrvávala až 24 týdnů.5